به کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی رها، مجهزترین کلینیک درمانی شهر تبریز، خوش آمدید

cropped-logo.png

انواع رادیوگرافی دندان

تـــصمیم بـــراي انجـــام دادن معاینـــه رادیـــوگرافی بـــر پایـــه خـــصوصیات فـــردي بیمـــار اســـت کـــه ایـــن خـــصوصیات عبارت‌اند از: ســن، ســلامت عمــومی، یافته‌های بـــالینی و تاریخچــه بیمــاري. درحالی‌که تعـداد و تنـوع رادیوگرافی‌ها، فن‌های جدیـد تصویربرداري، افزایش‌یافته اسـت؛ کـاربرد دقیـق هـر روش هـم مشخص‌شده است. وسعت بیماری‌های دهان و دنـدان و همچنـین افزایش نگرانی از خطرات ناشی از […]

ماموگرافی یا سونوگرافی ، کدام یک بهتر است؟

ماموگرافی یا سونوگرافی ، و اینکه کدام یک بهتره ، سوالی است که تعداد زیادی از بیماران برای تشخیص یک ناهنجاری در پستان و یا فقط برای چک آپ ، به دنبال پاسخ آن میباشند . ماموگرافی بهتره یا سونوگرافی ؟ برای غربالگری از کدام یک استفاده کنم ؟ تفاوت ماموگرافی و سونوگرافی در چیست […]

سونوگرافی پستان ، موارد کاربرد ،نحوه انجام و بررسی نتایج

سونوگرافی پستان برای ایجاد تصویری سیاه و سفید از بافت ها و ساختارهای پستان به کار میرود . برای تصویربرداری ، از امواج صوتی با فرکانس بالا استفاده میشود . پزشکان غالبا سونوگرافی پستان را برای تعیین اندازه و شکل توده های پستان ، تجویز میکنند . در این مقاله ، کاربردهای سونوگرافی پستان ، انتظاراتی که این روش خواهید […]