به کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی رها، مجهزترین کلینیک درمانی شهر تبریز، خوش آمدید

cropped-logo.png

تـــصمیم بـــراي انجـــام دادن معاینـــه رادیـــوگرافی بـــر پایـــه خـــصوصیات فـــردي بیمـــار اســـت کـــه ایـــن خـــصوصیات عبارت‌اند از: ســن، ســلامت عمــومی، یافته‌های بـــالینی و تاریخچــه بیمــاري. درحالی‌که تعـداد و تنـوع رادیوگرافی‌ها، فن‌های جدیـد تصویربرداري، افزایش‌یافته اسـت؛ کـاربرد دقیـق هـر روش هـم مشخص‌شده است. وسعت بیماری‌های دهان و دنـدان و همچنـین افزایش نگرانی از خطرات ناشی از اشعه X باعث گردیده اسـت تا بر توصیه مقطعی استفاده از رادیوگرافی، بیشتر تأکید شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *